De achillespees bestaat niet, het zijn er drie

De achillespees blijkt complexer dan gedacht. Het is namelijk niet één pees, maar bestaat uit drie verschillende pezen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Dit blijkt uit onderzoek van de VU onder leiding van onder meer bewegingswetenschapper Huub Maas.

Deze ont­dek­king geeft nieu­we in­zich­ten in het func­ti­o­ne­ren van een van de be­lang­rijk­ste pezen in ons li­chaam. Dit kan bij­dra­gen aan nieu­we the­ra­pieën voor her­stel van bles­su­res. Goed nieuws voor hard­lo­pers en an­de­re spor­ters waar­bij de achil­les­pees vaak voor pro­ble­men zorgt. 

De kracht van de achil­les­pees
De achil­les­pees is de sterk­ste pees in het men­se­lijk li­chaam. Het kan tij­dens het hard­lo­pen las­ten van meer dan 900 kg dra­gen. On­danks zijn sterk­te is hij erg vat­baar voor bles­su­res en het is nog niet be­kend welke fac­to­ren een goed of slecht her­stel van bles­su­res voor­spel­len. Maas: “De achil­les­pees brengt de krach­ten van drie kuit­spie­ren over op het ske­let. Uit onze stu­die blijkt dat de ver­schil­len­de pees­de­len on­af­han­ke­lijk van el­kaar be­we­gen als slechts één van de drie kuit­spie­ren ac­tief is. Ver­der blijkt dat de sub­pe­zen ver­schil­len­de stijf­he­den heb­ben en dat de stijf­heid van de sub­pe­zen an­ders is dan ver­wacht. Dit kan mo­ge­lijk bij­dra­gen in het be­grij­pen van het ont­staan en het her­stel van pees­bles­su­res.”

On­der­zoek waar­bij de achil­les­pees­krach­ten zijn ge­me­ten, toont aan dat de be­las­ting niet al­tijd ge­lijk­ma­tig over het ge­he­le dwars­door­sne­de-op­per­vlak van de pees wordt ver­deeld. Dit is mo­ge­lijk omdat de achil­les­pees ver­bon­den is met drie kuit­spie­ren, die ver­schil­len­de ei­gen­schap­pen en func­ties heb­ben. Maas: “Bij het maken van knie­bui­gin­gen, be­we­gen de ver­schil­len­de delen van de achil­les­pees ten op­zich­te van el­kaar. On­der­zoek naar deze re­la­tie­ve be­we­gin­gen bin­nen de Achil­les­pees helpt de nor­ma­le en pa­tho­lo­gi­sche func­tie ervan te be­grij­pen en geeft in­zicht het ont­staan en her­stel van pees­bles­su­res.” 
©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;