Relatie sporten-studieresultaten leidt tot vervolgonderzoek

Er bestaan significante verschillen tussen het aantal behaalde studiepunten van niet-leden en leden van een Universitair Sportcentrum (USC). Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat “Kracht van Sport” van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland. Het onderzoek laat zien dat leden van het USC per jaar gemiddeld 1,3 studiepunt meer halen dan niet-leden, daarbij is gecontroleerd op de invloed van het geslacht, het studiejaar, de stad en het gemiddelde cijfer van de vooropleiding. Zowel in het eerste, tweede als derde studiejaar van de bachelor en zowel voor mannen als vrouwen werden verschillen in studiepunten gevonden. Deze resultaten geven aanzet tot grootschalig vervolgonderzoek.

Relatie

Uit een eerder uitgevoerde literatuurstudie bleek dat er in de Verenigde Staten bewijs bestaat voor de relatie tussen het bezoeken van een universitair sportcentrum en het behalen van meer studiepunten, hogere cijfers en minder studie-uitval. In navolging op deze literatuurstudie geeft het huidige onderzoek antwoord op de vraag: ‘Wat is de relatie tussen sporten bij het USC en studieprestaties?’ Daartoe zijn gegevens van het USC met betrekking tot lidmaatschap gekoppeld aan de studieresultaten van studenten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de universitaire sportcentra van Amsterdam (UvA), Nijmegen, Utrecht en Wageningen en is een vervolg op een eerder uitgevoerde literatuurstudie.

Vervolgonderzoek

De huidige resultaten zijn op het gebied van behaalde studiepunten in lijn met het onderzoek uit de Verenigde Staten, maar moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. In het huidige onderzoek is alleen gekeken naar de relatie tussen lidmaatschap van het USC en studieprestaties, zonder zicht te hebben op het daadwerkelijke sportgedrag en de sportfrequentie van studenten. Ook ontbreekt informatie over het sportgedrag van de studenten die niet lid zijn van het USC, maar mogelijk daarbuiten wel sporten. Daarnaast zijn er verschillende alternatieve verklaringen te bedenken voor het feit dat sportende studenten meer studiepunten behalen dan niet-sportende studenten. In het grootschalige vervolgonderzoek zullen deze factoren wel meegenomen worden, waardoor meer inzicht zal worden verkregen in de relatie tussen sport en studieprestaties en de verschillende factoren die daarmee samenhangen. Dit vervolgonderzoek zal - in de vorm van een promotieonderzoek - worden uitgevoerd door Vera Dekkers, onderzoeker bij de HvA/lectoraat Kracht van Sport. Aan dat onderzoek met landelijke dekking zullen zeker acht Nederlandse universitaire sportcentra meewerken. Het onderzoek start in januari 2018 en zal naar verwachting vier jaar duren.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;