Subsidie voor onderzoek naar ontwerp beloningsystemen in digitale revalidatiespellen

Professor Jeroen Smeets en onderzoeker Katinka van der Kooij (afdeling Bewegingswetenschappen) ontvangen 500 duizend euro voor onderzoek naar hoe men beloningen in digitale revalidatiespellen zo kan ontwerpen dat patiënten veel leren van een training.

De sub­si­die wordt be­schik­baar ge­steld door het NWO do­mein Toe­ge­pas­te en Tech­ni­sche We­ten­schap­pen (TTW). 

Re­va­li­da­tie met be­hulp  van di­gi­ta­le spel­len
Wie na een on­ge­val of ziek­te re­va­li­deert zal dat steeds vaker doen met be­hulp van di­gi­ta­le spel­len. In deze spel­len wor­den be­we­gin­gen met een spe­ci­a­le ca­me­ra ge­re­gi­streerd en  wordt feed­back ge­ge­ven op een beeld­scherm. Een groot voor­deel van di­gi­taal trai­nen is dat een patiënt ge­mak­ke­lijk ge­mo­ti­veerd kan wor­den door hem of haar te be­lo­nen met pun­tensco­res wan­neer een oe­fe­ning goed wordt uit­ge­voerd. 

Over­vloe­di­ge be­lo­ning
Er kan ech­ter ook een don­ke­re kant zit­ten aan be­lo­ning. Be­hal­ve dat be­lo­ning mo­ti­veert, beïnvloedt de be­lo­ning ook hoe ie­mand leert. Wan­neer men­sen te­veel be­loond wor­den, zul­len zij bij­voor­beeld min­der uit­pro­be­ren. In het vier­ja­ri­ge pro­ject  ‘The Dark Side of Re­ward: Phy­si­cal re­ha­bi­lita­ti­on by re­ward ab­sen­ce and pu­nish­ment’ wil­len Smeets en van der Kooij on­der­zoe­ken hoe be­lo­nings­re­gels zo ont­wor­pen kun­nen wor­den dat zij mo­ti­ve­ren en het le­rend ver­mo­gen prik­ke­len. 

Open Tech­no­lo­gie pro­gram­ma van NWO- do­mein TTW
Het NWO-do­mein TTW fi­nan­ciert on­der­zoek via di­ver­se fi­nan­cie­rings­in­stru­men­ten, waar­on­der Open Tech­no­lo­gie­pro­gram­ma, Per­spec­tief, Part­ner­ship en Ta­ke-off. Het Open Tech­no­lo­gie­pro­gram­ma (OTP) is be­doeld voor pro­jec­ten over de hele breed­te van het tech­nisch-we­ten­schap­pe­lij­ke on­der­zoek.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;