Topwetenschapper benoemd tot URC-hoogleraar bij VUmc

De Vrije Universiteit Amsterdam benoemt per 1 januari 2018 bewegingswetenschapper Evert Verhagen tot hoogleraar Epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid’ op de University Research Chair. Met dit programma erkent de VU uitmuntende wetenschappers als aankomend leiders in hun vakgebied. Zij worden geselecteerd vanwege hun excellentie en potentie voor de toekomst. De nieuwe hoogleraar is verbonden aan het VUmc.

Evert Ver­ha­gen (1976) stu­deer­de Be­we­gings­we­ten­schap­pen aan de VU. Hij pro­mo­veer­de in 2004 bij VUmc op on­der­zoek naar de pre­ven­tie van en­kel­ver­stui­kin­gen bij vol­ley­bal­lers. Ver­ha­gen doet on­der­zoek naar let­sels bin­nen sport en be­we­gen. Zijn werk richt zich op zowel de ont­wik­ke­ling, eva­lu­a­tie als im­ple­men­ta­tie van pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len bin­nen de breed­te- en top­sport. De so­ci­a­le im­pact van let­sels zijn aan­zien­lijk en tref­fen pri­mair de grote groep ama­teur­spor­ters in Ne­der­land. Zijn pi­o­nie­rend werk op dit ge­bied heeft in grote mate bij­ge­dra­gen aan het te­rug­drin­gen van het bles­su­re­pro­bleem in Ne­der­land.

URC 
Ver­ha­gen vol­doet ruim aan de stan­daard kwa­li­teits­ei­sen voor hoog­le­ra­ren, over­stijgt zijn of haar col­le­ga’s op de­zelf­de po­si­tie en heeft de mees­te po­ten­tie om zich snel te ont­wik­ke­len. 19 ex­cel­len­te jonge VU-we­ten­schap­pers gin­gen hem voor in de URC-be­noe­min­gen. De VU en het VUmc zijn trots op de be­noe­ming van Ver­ha­gen.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;