Vijf nieuwe erkende sport- en beweeginterventies - Kenniscentrum Sport

Opnieuw zijn vijf interventies erkend door de erkenningscommissie Sport & Bewegen. De interventie ‘Playgrounds 6-12 jaar’ is her-ekend op het niveau ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’. ‘Back2Basics’, ‘Skills4life’, ‘FitStap’ en ‘Denken en Doen’ zijn allen erkend op het niveau ‘Goed onderbouwd’. Voor de interventie ‘Denken en Doen’ is dit een her-erkenning op dit niveau.

Playgrounds 6-12 jaar

Het doel van Playgrounds is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten matig intensief actief te laten bewegen op het schoolplein. PLAYgrounds geeft handvatten om het buitenspelen beter te organiseren, zodat er voor alle kinderen een plek is om te bewegen. Tijdens de buitenspeelpauze komt 60% van de kinderen niet tot bewegen door een sociale hiërarchie: de meest vaardige speler bepaalt het spel. Daardoor kunnen kinderen die minder vaardig zijn niet of beperkt meespelen. Terwijl juist deze kinderen voldoende moeten spelen en bewegen om vaardiger te worden. Het PLAYgrounds raamwerk zorgt voor een pedagogisch veilige omgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om op hun eigen niveau te bewegen. Na een fijne en actieve pauze kunnen kinderen weer met nieuwe energie aan de les beginnen.

Meer weten over Playgrounds 6-12 jaar?

Back2Basics

De Back2Basics is een interventie die richt richt op sportverenigingen. Het doel om leden te betrekken en activeren, samen te reflecteren op de positionering van de vereniging en het organiseren van individueel eigenaarschap binnen de vereniging. Met ondersteuning van een procesbegeleider uit het Back2Basics netwerk reflecteren verenigingsleden samen de huidige situatie van de vereniging en onderzoeken ze hoe ze de toekomstige situatie van de vereniging kunnen vormgeven en realiseren. Gaandeweg wordt de ledenbetrokkenheid vergroot.

Meer weten over Back2Basics?

Skills4life

Skills4Life is een integrale interventie voor jongeren 12-17 jaar met een te hoog BMI. Tijdens een 16 weken durende interventie, opgedeeld in 4 blokken van 4 weken. In het eerste blok krijgen ze elke week een voedings- en gedragsles en een beweegtraining. Daarnaast zijn er ouder-kind fitness sessies in deze weken. Elke 4e week is er een Rots-en-Watertraining, een ouder-kind workshop t.a.v. beweging, voeding en opvoeden. Na deze vier blokken stromen jongeren door naar de laatste fase van de interventie: handhaving. Hierbij volgen ze gedurende 16 weken proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders waarbij toegewerkt wordt naar instroom in reguliere sportlessen. Tevens vinden er nog follow-up bijeenkomsten plaats voor de jongeren en hun ouders.

Meer weten over Skills4life?

FitStap 

FitStap is een 12-weeks programma met als beweegvorm sportief wandelen. De interventie bestaat uit een wekelijks begeleide groepstraining van 60 minuten en twee zelfstandige trainingen van eveneens 60 minuten. Deze zelfstandige trainingen voeren deelnemers individueel uit met behulp van een speciaal ontwikkelde app. Na elke groepstraining wisselen deelnemers ervaringen en tips uit tijdens een groepsgesprek. Dit kan ook gedurende de rest van de week via een chat in de app. Ook de coach participeert in de chat.

FitStap heeft naast de reguliere trainingen nog twee ondersteunende modules: Voeding en Mentale coaching. Deze kunnen deelnemers zelfstandig volgen en bestaan uit opdrachten in de app.

FitStap coaches volgen een speciaal opleidingsweekend van de KWBN. Zij krijgen een gebruikerslicentie die jaarlijks verlengd wordt als zij bijscholingen volgen.

Meer weten over FitStap?

Denken en Doen

Voor gemeenten is de invulling van ‘ouderenbeleid’, waarbij ook aandacht aan het bestrijden van eenzaamheid wordt gegeven, aanleiding om de interventie Denken en Doen in te zetten. In wijk of dorp worden ouderen genodigd om deel te nemen aan een langdurige cursus bridgeleren. In groepen komt men (gedurende ca. twee jaar) wekelijks bijeen om, onder leiding van een ervaren bridgedocent, te leren bridgen. Hierbij helpen de inhoudelijke regels van het spel en de organisatie eromheen op zeer natuurlijke wijze om binnen de groep het sociaal verband aan te brengen en te verstevigen. Ook de bridgedocent heeft een actieve rol bij het creëren van een positieve sociale omgeving. Na afloop van de interventie wordt aan de deelnemers continuïteit van de bridge-activiteit geboden en blijkt dat het sociaal netwerk van de deelnemers is gegroeid.

Meer weten over Denken en Doen?

 

Over Sport- en beweeginterventies

Kenniscentrum Sport valideert sport- en beweegaanbod en onderhoudt de Sport- en beweegdatabase waarin ruim 200 erkende interventies staan opgenomen. Kenniscentrum Sport werkt hierin samen en op dezelfde wijze met 6 landelijke organisaties die andere sectoren vertegenwoordigen: RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid, Movisie, Vilans en het Trimbos-instituut. Met het toegankelijk maken van de interventiebeschrijvingen, bevordert het Kenniscentrum Sport de uitwisseling van kennis over ‘wat werkt’ binnen de verschillende sectoren.

Kenniscentrum Sport ondersteunt kansrijke interventies die hun aanpak willen versterken. Wat moet u doen om een interventies in te dienen voor erkenning? Lees er meer over op www.allesoversport.nl. Voor meer informatie over Sport- en beweeginterventies kunt u terecht bij Melissa de Bruin (sportenbewegen@kcsport.nl).

 

Bron: Kenniscentrum Sport

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;